De aanleiding

De aanleiding
De totale Sallandse Heuvelrug is 5.300 hectare groot. Een groot deel hiervan is opgenomen in Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Uit onderzoek blijkt dat de natuur in deze waardevolle natuurgebieden zwaar te lijdt onder stikstof, veroorzaakt door industrie, verkeer, bedrijven, landbouw, huishoudens. Stikstof is een voedingsstof voor planten. Het werkt als mest: sommige plantensoorten gaan er hard van groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Door de snelle groei van sommige soorten, dreigt de unieke heide overwoekerd te worden door snel groeiende bomensoorten. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen. De huidige neerslag van stikstof  is veel hoger dan leefgebieden van planten en dieren kunnen verdragen. Daarom is het noodzakelijk om nu in te grijpen.

Landelijke aanpak: PAS
Om de kwaliteit van beschermde natuurgebieden (Natura2000) te behouden is de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opgezet. Met de PAS-maatregelen pakken Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de effecten van de stikstofuitstoot op De Sallandse Heuvelrug aan. Door de natuur in een gebied te versterken gaat deze niet verder achteruit en ontstaat er ruimte voor bedrijven buiten het gebied om uit te breiden.

Voor alle Natura 2000-gebieden is onderzoek gedaan naar de huidige kwaliteit van de natuur en welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het behoud van het gebied. In deze onderzoeksrapporten staat wat de doelen zijn voor het betrokken gebied en welke herstelmaatregelen waar, wanneer nodig zijn in drie perioden van zes jaar. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voeren de komende jaren de werkzaamheden in hun eigen gebieden uit in opdracht van de provincie Overijssel. Kijk voor meer informatie over PAS op de website van de Provincie Overijssel>>>.