In gesprek over maatregelen Sallandse Heuvelrug

Met een groep van 12 betrokken omwonenden en andere geïnteresseerden gingen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zaterdag 3 juni in gesprek over de gevolgen van de maatregelen op de Sallandse Heuvelrug op het westelijke deel van het gebied. De natuurorganisaties gaan hier de komende jaren een groot deel van het bos verwijderen om heide te herstellen en te verbinden met het omringende landschap. Daarom kijken ze graag samen met belanghebbenden naar wat dit betekent voor hen en hoe bepaalde onderdelen ingericht gaan worden.

In een aantal bijeenkomsten kunnen betrokkenen meedenken over een aantal onderdelen: de parkeerplaats aan de Haarlerweg, de buitenste rand van het bosgebied, de directe omgeving van de Onderduikershut en recreatieve mogelijkheden rondom de Onderduikershut. Op zaterdag 3 juni stonden de eerste twee onderdelen op de agenda: de parkeerplaats en de buitenste rand van het bosgebied.

Vragen, zorgen en wensen
Na een korte toelichting op de plannen, ging de groep met een kaart het gebied in. De meeste vragen en zorgen gaan over zicht vanaf de heide naar het buitengebied en visa versa. Daarnaast gaven omwonenden aan dat zij de parkeerplaats aan de Haarlerweg niet willen verplaatsen, omdat ze vrezen dat er dan vooral geparkeerd wordt langs de weg. Wel kan de zichtbaarheid op de parkeerplaats wat verbeterd worden door wat bomen te verwijderen tussen de Haarlerweg en de parkeervakken. Ook vroeg een aantal mensen zich af of het gebied in de nieuwe inrichting nog wel toegankelijk blijft. Die kon de boswachter gelukkig gelijk beantwoorden: de 'nieuwe' heide blijft gewoon toegankelijk (ook tijdens het broedseizoen). 

Dilleen Nijenhuis woont tegen de buitenrand van de Sallandse Heuvelrug en was aanwezig bij de bijeenkomst op 3 juni. ‘Door samen het gebied in te gaan ontstond er een gesprek. Als omwonenden konden wij aangeven wat wij belangrijk vinden.  Dat is per persoon verschillend, maar ik heb het idee dat er echt ruimte is voor alle meningen. Dat is ook bijvoorbeeld terug te zien in de afspraken die we hebben gemaakt. Er is, daar waar mogelijk, aandacht voor maatwerk, bijvoorbeeld door buren bomen aan te laten wijzen die blijven staan. Ik hoop dat we die positieve sfeer vast kunnen houden,’ aldus Dilleen.

Wat hebben we afgesproken?
- De parkeerplaats aan de Haarlerweg blijft bestaan en wordt niet verplaatst. In de rand tussen de parkeerplaats en de akker blijven de oude eiken staan. Ook plaatst Staatsbosbeheer hier een picknicktafel.
- Hoewel er een open verbinding moet komen tussen de heide en de omliggende akkers, is het mogelijk enkele bomen te laten staan. Hiermee blijft de open verbinding tussen akker en omliggend land bestaan, maar zal het zicht vanuit het huis anders zijn dan wanneer alle bomen aan deze kant worden verwijderd. Met direct omwonenden wordt gekeken welke bomen blijven staan.
Ine Nijveld, boswachter Staatsbosbeheer, kijkt dan ook tevreden terug op de bijeenkomst:
'Een aantal maatregelen, zoals het kappen van delen van het bos veranderen de directe woonomgeving van een aantal bewoners behoorlijk. Daarom begrijpen wij hun zorgen en kijken wij graag samen met hen wat we binnen de opgave kunnen doen om de impact te beperken. Ik ben blij dat deze betrokken mensen met ons mee willen denken. Een van de aanwezigen verwoordde het heel mooi: De omvang van de maatregelen wordt er niet anders van, maar ik krijg hierdoor wel inzicht in de uitwerking ervan. En daar doen wij het voor!’

Het vervolg
Na de zomer volgt een tweede bijeenkomst waarin we in gesprek gaan over de Onderduikershut en eventuele nieuwe recreatieve voorzieningen. Na de zomer zouden Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ook starten met de eerste kapwerkzaamheden. Inmiddels is gebleken dat er meer tijd nodig is voor de voorbereidingen. Daarom worden deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2018. Meer informatie>>>

Hoe zat het ook alweer?
Waarom zijn deze maatregelen nodig?
De Sallandse Heuvelrug is bijzonder en waardevol natuurgebied: een Natura 2000 gebied. Het doel van Natura 2000 is behoud en bescherming van natuur die op Europese schaal bijzonder is. Voor alle Natura 2000-gebieden is onderzoek gedaan naar de huidige kwaliteit van de natuur en welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het behoud van het gebied. Uit onderzoek op de Sallandse Heuvelrug blijkt dat de biodiversiteit met rasse schreden daalt vanwege verdroging, versnippering van de heide en verzuring door de uitstoot van stikstof. Herstel en de uitbreiding van de heide is daarom noodzakelijk.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voeren de komende jaren de werkzaamheden in hun eigen gebieden uit, in opdracht van de provincie Overijssel. Lees meer over de achtergrond van de plannen>>>

Wat is de opgave op de Sallandse Heuvelrug?
Een palet aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt. De opgave staat vast: het gebied opener maken door het verwijderen van een groot deel van het bos aan de westkant van de heuvelrug. Maar hoe dit er precies uitziet staat nog niet vast. Daarover gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden.