Kapwerkzaamheden Sallandse Heuvelrug uitgesteld tot in 2018

De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan de komende jaren in opdracht van provincie Overijssel aan de slag met het herstel en de uitbreiding van heide in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Tijdens de informatiebijeenkomsten in april 2017 is aangegeven dat de uitvoering in het najaar van 2017 van start gaat. Echter blijkt dat er meer tijd nodig is voor een zorgvuldige voorbereiding. Daarom stellen de partijen de werkzaamheden uit tot in 2018.

Om de unieke kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden en versterken zijn aanvullende ingrepen nodig. Het gebied wordt omgevormd van bos(stroken) naar open landschap, waardoor een insectrijk foerageergebied voor diverse diersoorten ontstaat. Hiervoor worden onder andere verschillende stukken bos gekapt om ruimte te maken voor heide en verbinding te maken met het omringende (voedselrijke) landschap. Ook worden bijvoorbeeld delen van het gebied extra gemaaid of begraasd. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zouden na de zomer starten met de eerste werkzaamheden, waaronder het kappen van de eerste delen bos. Dit wordt uitgesteld tot in 2018. De schaapskudde zal vanaf eind 2017 worden ingezet en zorgen voor begrazing van de heide.

Stand van zaken
Momenteel zetten de betrokken partners zich in om de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen zorgvuldig vorm te geven. Dat wil zeggen dat er afstemming is met de directe omwonenden, maar ook dat goed wordt onderzocht wat nodig is om deze maatregelen goed uit te kunnen voeren. Aangezien de opgave voor 2021 gereed moet zijn, willen we zo snel mogelijk aan de slag. In een eerder stadium leek het haalbaar te zijn om dit najaar te starten met de boomkap. Inmiddels is duidelijk dat de aanbesteding pas kan plaatsvinden in het najaar, waardoor de uitvoering wordt uitgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2018.

Meer informatie
Na de zomer informeren wij u over de verdere procedure en planning. Kijk voor meer informatie over de achtergrond van deze maatregelen op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel. Daarnaast kunt u altijd met vragen contact opnemen met de boswachter: Jos Schouten (Natuurmonumenten, salland@natuurmonumenten.nl) of Ine Nijveld (Staatsbosbeheer, sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl).