Eerste stap Milieueffectrapportage (MER)

09.11.2017

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage 
Voor de Sallandse Heuvelrug moet een MER worden uitgevoerd vanwege het afgraven van grond ten zuiden van de Zunasche Heide. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden.

Gedeputeerde Staten hebben op 31 oktober 2017 de NRD voor de Sallandse Heuvelrug vastgesteld. De NRD ligt twee weken ter inzage van 14 november tot en met 27 november 2017. In de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze op de NRD indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Sallandse Heuvelrug, nummer 3879995’. De zienswijzen worden verwerkt in de MER. De MER ligt te zijner tijd samen met het ontwerp-PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug ter inzage.

Wat moet gebeuren op de Sallandse Heuvelrug?
De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Om de unieke kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden en versterken zijn aanvullende ingrepen nodig. Het gebied wordt deels omgevormd van bos(stroken) naar open landschap, waardoor een insectenrijk foerageergebied voor diverse diersoorten ontstaat. Hiervoor worden verschillende stukken bos omgevormd om ruimte te maken voor heide en verbinding te maken met het omringende (voedselrijke) landschap. Ook worden bijvoorbeeld delen van het gebied extra gemaaid of begraasd. De bestemmingswijzigingen van de gronden worden vastgelegd in het PIP.

Zunasche Heide: Op en rond de Zunasche Heide worden gronden natter en er mag niet of nauwelijks meer worden bemest. De bestemming zal, waar nodig, wijzigen van agrarisch naar natuur.

Heidelandschap westzijde Sallandse Heuvelrug: Aan de westzijde van de Sallandse Heuvelrug wordt bos omgevormd naar heide. Hiermee wordt een verbinding gemaakt van de heide met het agrarische gebied. In het bestemmingsplan van de gemeente Rijssen-Holten heeft dit deel de bestemming bos en dat zal worden omgezet naar de bestemming natuur. Hier vlakbij ligt een akker (in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten) die nu een agrarische bestemming heeft. Deze bestemming wordt ook gewijzigd in natuur.

Momenteel zetten de betrokken partners zich in om de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen zorgvuldig vorm te geven. Zo worden de benodigde herstelmaatregelen uitgewerkt in de inrichtingsplannen voor de Sallandse Heuvelrug. Bovendien wordt onderzocht wat nodig is om deze maatregelen goed uit te kunnen voeren en er vindt afstemming plaats met de directe omwonenden. Inmiddels is duidelijk dat er gronden moeten worden afgegraven op de Zunasche Heide en bos wordt omgevormd in Helhuizen en de natuurakker Westflank en (zie kaart). Voor deze maatregelen is een MER en een PIP noodzakelijk.

Wat betekent dit voor u?
De NRD is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug van 14 november tot en met 27 november 2017 en gedurende deze periode ook beschikbaar als inkijkexemplaar op:
- Het gemeentehuis van Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA  NIJVERDAL
- Het gemeentehuis van Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD  RIJSSEN
- Het gemeentehuis van Wierden, Pouliestraat 3, 7642 EB WIERDEN
- Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u uw zienswijze bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Sallandse Heuvelrug, nummer 3879995’.

Het is ook mogelijk om schriftelijk uw zienswijze in te dienen bij:
Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. mevr. Annemieke Delnaay
O.v.v. Sallandse Heuvelrug, 3879995
Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw Annemieke Delnaay, a.delnaay@overijssel.nl, 038 499 74 55.

Kijk voor meer informatie over de terinzagelegging op www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug.

Wilt u meer weten over de ruimtelijke planvorming Natura 2000? Lees meer in de brochure of kijk op www.overijssel.nl/natura2000procedures.

Vervolg
De zienswijzen worden verwerkt in de MER. De MER ligt samen met het ontwerp-PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug zes weken ter inzage. Naar verwachting is dit begin 2018. Na vaststelling van het PIP en de benodigde vergunningen, kunnen de herstelmaatregelen worden uitgevoerd. We houden u op de hoogte van de benodigde procedurestappen.

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.
In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur.

Kansen voor herstel heidelandschap
Om de Sallandse Heuvelrug veerkrachtig te maken, zijn maatregelen nodig om de verzuring en vermesting van de bodem te herstellen. Samen met Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Provincie Overijssel  streven we naar een combinatie van vitale heide, een grote diversiteit aan planten en insecten en een betere aansluiting van de heide op landbouwgronden.

Top 10 van maatregelen die helpen de Sallandse Heuvelrug te herstellen
• Uitbreiding van heide door bos te verwijderen en om te vormen naar heide
• Meer verschil in structuur van de heide creëren door onder andere de inzet van een schaapskudde
• Herstel van de mineralenbalans in de bodem door toevoeging van steenmeel
• Verschraling door (delen van) de heide te plaggen
• Verschraling door (delen van) de heide te maaien
• Verschraling door (delen van) de heide te branden
• Aanbrengen van zandplekken in het gebied waar insecten en reptielen van profiteren
• Verbindingen maken naar omliggende landbouwgronden met graan, boekweit of hakvruchten
• Vochtig hooiland ontwikkelen ten behoeve van leefgebied van het korhoen
• Gefaseerd bijplaatsen van korhoenders om uitsterven van de laatste wilde populatie korhoenders in Nederland te voorkomen.

Deze maatregelen versterken het ecosysteem dat specifiek is voor de Sallandse Heuvelrug. Ze hebben een positief effect op alle planten en dieren die leven op de heide zoals insecten, heidevogels, zoogdieren, vleermuizen én op hagedissen. Jaarlijks ontvangt de Sallandse Heuvelrug zo’n 1.1 miljoen bezoekers. Een vitaal heidelandschap is goed voor mens en natuur.

Meer lezen over wetgeving, PAS en Natura 2000

Meer lezen over herstelmaatregelen en opgave Sallandse Heuvelrug