Speciale editie ZUNA

  • Posted on: 20 December 2017
  • By: shr
Samenwerken aan sterke natuur en ruimte voor economische ontwikkeling
In deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelopgave die er ligt in en nabij het Zunasche deel van Natura 2000-gebied de Sallandse Heuvelrug. Provincie Overijsel werkt samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten, LTO Noord en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta aan ruimte voor economische ontwikkelingen en sterkere natuur. Dat zijn de doelen waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.
Inmiddels is er een concept inrichtingsplan opgesteld met daarin de maatregelen die in het gebied nodig zijn om de doelen te realiseren.
Alle informatie en achtergronden kunt u lezen op de website>>>
De maatregelen voor Zuna
De huidige 130 hectare Zunasche Heide maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager geleden gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. Voor veel dier- en plantensoorten is dit heide-ecosysteem met afwisseling van hoge droge en lagere nattere gronden een vereiste om te voorzien in een geschikt leefgebied. In de loop der tijd is de droge heide grotendeels bebost geraakt en zijn de omliggende nattere heidegronden omgevormd naar landbouwgrond. Daardoor is het leefgebied van veel soorten ernstig verkleind en het ecosysteem door het  teveel aan stikstoffen verstoord. Om de bodemkwaliteit en de ‘verbinding tussen hoog en laag’ te herstellen, zijn verschillende maatregelen nodig. Lees meer>>> 
Korhoen en andere kwetsbare soorten
Het korhoen staat symbool voor de totale gezondheid van het heidelandschap. Deze markante heidevogel leefde vroeger volop op kruidenrijke akkers, hooilanden en heidevelden. Nu komt het korhoen in Nederland alleen nog in het wild voor op de Sallandse Heuvelrug. Het leefgebied is zo verslechterd, dat de soort ook hier moeite heeft om te overleven. Van oorsprong komt het korhoen ook in het agrarisch gebied voor. Daarbij geldt het korhoen als kritische diersoort en als een symboolsoort voor het heidelandschap. Wanneer het goed gaat met het korhoen gaat het ook goed met veel andere dier- en plantensoorten die leven in het heidelandschap. De maatregelen dienen dus niet enkel het korhoen, maar ook al deze andere dier- en plantensoorten.
Lees meer>>>
Extra kansen voor de samenleving
Als de schop toch in de grond gaat, kijken de samenwerkende partners graag met de buurt naar de omgeving als geheel, in al haar facetten. Als er mogelijkheden zijn om andere wensen voor de samenleving ook te realiseren, dan doen we dat waar kan en past in de totale inrichting. 
Zo onderscheiden we kansen voor verkeersveiligheid Ligtenbergerweg, voor recreatie, groencompensatie. Lees meer>>>
Elke week spreekuur in buurthuus ’t Hexel
Staatsbosbeheer houdt in januari elke week spreekuur in buurthuus ’t Hexel in Nijverdal voor buren  en belangstellenden die willen bijpraten over de ontwikkelingen van de Zunasche Heide. Het is een goede gelegenheid om uw vragen, zorgen en ideeën met ons te delen. De spreekuren zijn van 13 uur tot 17 uur. Een afspraak maken is  niet nodig. U ben van harte welkom!

De spreekuren zijn in ’t Hexel, Hexelerweg 32 in Nijverdal op: woensdagmiddag 10 januari, maandagmiddag 15 januari, vrijdagmiddag 19 januari en dinsdagmiddag 23 januari. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met omgevingsmanager Jeroen Lamfers. Hij is bereikbaar via jeroen.lamfers@tauw.com of telefonisch op 06 11397811.

Plaatsing peilbuizen
In een klein deel van de Zunasche Heide vinden maatregelen plaats om in het natuurgebied de grondwaterstand te verhogen. Dit is nodig om de natuurdoelen te bereiken. Voor deze maatregelen zijn verschillende varianten onderzocht. Daarbij is gezocht naar maatregelen zonder effecten buiten het natuurgebied. Deze maatregelen zijn ook besproken met de omliggende eigenaren.

De effecten in de praktijk worden gemonitord door middel van peilbuizen in en om het natuurgebied. De eerste peilbuizen zijn begin december geplaatst bij bewoners aan de randen van het natuurgebied. In overleg met eigenaren worden de komende maanden meer peilbuizen geplaatst.

Over bestemmingen en procedures
De maatregelen in de Zunasche Heide kunnen gevolgen hebben voor de huidige functie en het huidige gebruik van gronden. Als een wijziging van bestemming of gebruik van gronden nodig is, dan wordt dat vastgelegd in een ruimtelijk plan. Dit kan in de vorm van een gemeentelijk bestemmingsplan of een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor de Sallandse Heuvelrug wordt een wijziging vastgelegd in een PIP. Het voorstel is om circa 41 hectare bestaande landbouwgrond te wijzigen in natuurbestemming. 
Kijk voor meer informatie over de procedures op www.overijssel.nl/natura2000procedures.
Ook in het nieuwe jaar weer in gesprek!
Vooraankondiging: 29 januari
Staatsbosbeheer, provincie Overijssel, gemeenten en Natuurmonumenten organiseren op maandagavond 29 januari een informatiebijeenkomst over de plannen in en rond de Zunasche Heide voor de buurt en belangstellenden. Noteer daarom alvast maandagavond 29 januari in uw agenda! De definitieve uitnodiging komt u binnenkort.
Tijdens deze bijeenkomst lichten wij de plannen over de Zunasche Heide toe. We gaan graag met u in gesprek over de veranderingen in het landschap, de recreatieve inrichting en de verkeersmaatregelen op de Ligtenbergerweg. Ook de bestemmingswijziging staat op de agenda. 
Afstemming met grondeigenaren
De maatregelen in de Zunasche Heide hebben tot gevolg dat de bestaande agrarische percelen in het plangebied hun landbouwkundige functie verliezen en worden omgevormd naar natuur. In de afgelopen maanden zijn provincie, gemeenten, Staatsbosbeheer en eigenaren hierover in gesprek gegaan. Samen wordt gezocht naar een passende oplossing en (grond-)compensatie voor een duurzaam toekomstperspectief.
Naast de eigenaren in het gebied zijn ook de direct aangrenzende eigenaren gesproken. In deze gesprekken is ingegaan op eventuele effecten op omliggende gronden en monitoring van deze effecten.
Zorgen om houtkap
Om de heide uit te kunnen bereiden is het onder meer nodig dat op ongeveer 10% van de Zunasche Heide houtopstanden worden verwijderd. Enkele omwonenden hebben hun zorgen geuit over het verwijderen van de bomen, bosjes en houtsingels.  Dit hebben zij aan Staatsbosbeheer kenbaar gemaakt door middel van een brief. Wij zijn begin november met deze groep mensen in gesprek gegaan daarover. De zorgen, vragen en suggesties zijn met elkaar besproken. Ook in de toekomst blijft dit onderwerp van gesprek zijn en ook blijven.