Stand van zaken ruimtelijke procedures en inspraakmogelijkheden heideherstel

30.04.2018

De komende jaren nemen Provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer  maatregelen op de Sallandse Heuvelrug om de kwetsbare natuur te herstellen. De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen.

Om de unieke kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden en versterken zijn aanvullende ingrepen nodig. Voor de uitvoering van de benodigde (herstel)maatregelen zijn diverse ruimtelijke procedures en bijbehorende inspraakmogelijkheden nodig.

Terinzagelegging ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
In de Zunasche Heide worden gronden ingericht voor kruidenrijke akkers, natte heide en vochtige hooilanden en er mag niet of nauwelijks meer worden bemest. De bestemming zal, waar nodig, wijzigen van agrarisch naar natuur. Aan de westzijde van de Sallandse Heuvelrug wordt bos omgevormd naar heide. Hiermee wordt een verbinding gemaakt van de heide met het agrarische gebied. In het bestemmingsplan van de gemeente Rijssen-Holten heeft dit deel de bestemming bos en dat zal worden omgezet naar de bestemming natuur. Hier vlakbij ligt een akker (in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten) die nu een agrarische bestemming heeft. Ook deze bestemming wordt gewijzigd in natuur.

Voor deze werkzaamheden worden een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld en een Milieueffectrapport (MER). Het ontwerp-PIP, de inrichtingsplannen voor de Zunasche Heide en Helhuizen, het MER en overige bijlagen zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 april 2018. Het ontwerp-PIP en de bijlagen liggen ter inzage van 5 juni tot en met 16 juli 2018. Op 13 juni 2018 vindt hierover een inloopbijeenkomst plaats van 15.00 tot 21.00 uur in Buurthuus ’t Hexel.

Meer informatie over deze inspraakprocedure vindt u op de site van de provincie Overijssel.

Aanvraag Omgevingsvergunning tijdelijk opslagdepot en aanleg halfverharde weg
Daarnaast worden na de zomer in het noordelijk deel van de Sallandse Heuvelrug ter hoogte van Haarle delen bos omgevormd naar heide. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden vraagt Staatsbosbeheer een omgevingsvergunning aan voor een tijdelijk depot voor de opslag van de vrijgekomen houtsnippers en de aanleg van een halfverharde weg om bij dit depot (ter hoogte van camping Twilhaar) te komen. De aanvraag voor deze vergunning wordt deze week ingediend bij de gemeente en verschijnt volgende week in de officiële mededelingen van de gemeente Hellendoorn. Na verlening van de vergunning door de gemeente, is er een mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Naar verwachting vindt de bezwaarperiode vanaf juli 2018 plaats. Voor meer informatie over deze procedure kunt u terecht op de ‘klachten en bezwaar’-site van de gemeente Hellendoorn.

Meer weten over de opgave op de Sallandse Heuvelrug en de maatregelen die het gebied een impuls moeten geven?