Excursie nieuwe inrichting Zunasche Heide op 15 mei

02.05.2018

Aan de oostkant van de Sallandse Heuvelrug grenst het natuurgebied aan de Zunasche Heide. Het plangebied voor de Zunasche Heide is ongeveer 130 hectare groot en maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager geleden gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. Die verbinding willen Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel weer herstellen zodat het leefgebied van vele diersoorten vergroot wordt. Ook is het nodig om de bodemkwaliteit te herstellen. Hier zijn verschillende maatregelen voor nodig. Benieuwd naar de ontwikkelingen op de Zunasche heide? Meld u dan voor 12 mei aan voor de excursie op dinsdag 15 mei om 19.00 uur>>>. (lennaart.lamers@tauw.com). Na aanmelding ontvangt u de locatie en het programma.

Wat is er aan de hand?
Voor veel dier- en plantensoorten is dit heide-ecosysteem met afwisseling van hoge droge en lagere nattere gronden een vereiste om te voorzien in een geschikt leefgebied. In de loop der tijd is de droge heide grotendeels bebost geraakt en zijn de omliggende nattere heidegronden omgevormd naar landbouwgrond. Daardoor is het leefgebied van veel soorten ernstig verkleind en het ecosysteem door het  teveel aan stikstoffen verstoord.

Maatregelen
Om de bodemkwaliteit en de ‘verbinding tussen hoog en laag’ te herstellen, zijn verschillende maatregelen nodig.

1. De natte heide wordt uitgebreid door onder andere singels en bosjes te verwijderen in het centrale deel van de Zunasche Heide;

2. In het zuidoostelijke deel van het plangebied wordt natte heide ontwikkeld door van ongeveer 8 hectare grond de voedselrijke toplaag te verwijderen;

3. In het zuidoostelijke deel worden een aantal watergangen in het gebied verplaatst of  (gedeeltelijk) gedempt;

4. Op de hoger gelegen overgang met de droge heide (tussen de Ligtenbergerweg en de Veeneggeweg/Lage Esweg) wordt  10 hectare natuurakkers en 14 hectare droge schraalgraslanden ontwikkeld.

De afgelopen maanden is gewerkt aan een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan ligt vanaf 6 juni zes weken ter inzage. Kijk voor meer informatie op de site van de provincie Overijssel