Stand van zaken ruimtelijke procedures en inspraakmogelijkheden heideherstel

24.07.2018

De komende jaren nemen Provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maatregelen op de Sallandse Heuvelrug om de kwetsbare natuur te herstellen. Voor het mogen uitvoeren van de maatregelen op een aantal plekken zijn een Milieueffectrapportage (MER) en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) noodzakelijk. Dit geldt voor het bos dat omgevormd wordt in de omgeving van Helhuizen, de natuurakker aan de westflank en de Zunasche Heide. Voor de overige locaties waar maatregelen worden genomen, zijn deze procedures niet nodig. Hieronder leest u de stand van zaken.

Ontwerp-PIP vastgesteld, inzagetermijn verlopen

Op 17 april 2018 hebben de Gedeputeerde Staten van Overijssel het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Sallandse Heuvelrug inclusief de bijbehorende stukken vastgesteld. De bijbehorende stukken zijn:

* de inrichtingsplannen voor Zunasche Heide en Helhuizen;
* het plan-MER inclusief Nota van Antwoord op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD);
* de overige bijlagen.

Deze stukken lagen tot en met 16 juli 2018 ter inzage. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn in totaal dertien zienswijzen ontvangen. Deze worden komende periode beantwoord in een Nota van Antwoord. Waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd in het PIP en eventueel in de inrichtingsplannen en het MER. Iedere indiener van een zienswijze ontvangt de Nota van Antwoord na vaststelling door Provinciale Staten. Naar verwachting vindt dit eind 2018 plaats.

MER-commissie brengt advies uit

De commissie m.e.r. heeft als onafhankelijk instituut gereageerd op het milieueffectrapport dat samen met het ontwerp-PIP ter inzage ligt. Volgens de commissie m.e.r. beschrijft het rapport de milieueffecten goed en geeft daarmee voldoende informatie voor een besluit over het inpassingsplan. Zij geeft aan dat de maatregelen bijdragen aan betere overlevingskansen voor zowel het korhoen als voor andere soorten. Echter, de commissie m.e.r. adviseert om de zeer positieve effectbeoordeling in het MER voor het korhoen te nuanceren. In ieder geval kan worden gesteld dat het leefgebied van het korhoen met de voorgenomen maatregelen verbeterd. Of dat leidt tot een levensvatbare populatie hangt af van het effect van de herstelmaatregelen. Na uitvoering van de maatregelen vindt daarom monitoring plaats.

Herstel van het heidelandschap De maatregelen op de Sallandse Heuvelrug zijn niet alleen gericht op het korhoen. Zij richten zich op een breed herstel van het heidelandschap en de plant- en diersoorten die daarbij horen. In het MER krijgt dit minder aandacht. Diverse maatregelen in de gebiedsanalyse gaan wel in op doelstellingen om droge en vochtige heide uit te breiden of te verbeteren. De maatregelen in de inrichtingsplannen voor de deelgebieden Helhuizen en Zunasche Heide zijn hier ook op gericht. Door de bijdrage aan de uitbreiding van de droge en vochtige heide is het effect op Natura 2000 zeer positief.

De provincie Overijssel is tevreden met het toetsingsadvies. De aanbevelingen van de commissie m.e.r. voor de vervolgbesluitvorming zullen worden opgevolgd. U leest het advies van de commissie op www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug.

Hoe ziet het vervolg eruit?

> Na de terinzagelegging van het ontwerp-PIP (inclusief plan-MER), wordt een definitief PIP en MER opgesteld.
> De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord en waar nodig samen met het advies van de commissie m.e.r. worden waar nodig verwerkt in het PIP en MER.
> Gedeputeerde Staten zullen het PIP vervolgens voorleggen ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Naar verwachting vindt dit eind 2018 plaats.
> Na vaststelling door Provinciale Staten volgt een periode van terinzagelegging.
> Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP kunnen in beroep gaan bij de Raad van State.

De indieners van een zienswijze ontvangen persoonlijk bericht na de besluitvorming van Gedeputeerde Staten en na de vaststelling door Provinciale Staten. Overige belanghebbenden en belangstellenden houden we op de hoogte de nieuwsbrief van het Nationaal Park en de mailupdate van de boswachter. Kijk voor meer informatie en de documenten op www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug.