Update werkzaamheden herstel heidelandschap

12.10.2018

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn inmiddels hard aan het werk met de herstelwerkzaamheden aan het heidelandschap. De werkzaamheden vinden nu vooral plaats in het noordelijk deel van de Sallandse Heuvelrug, rond de Paltheweg. Door het gunstige weer verlopen de werkzaamheden voorspoedig.

Met behulp van grote machines kappen we de bomen en voeren we ze af. Na deze werkzaamheden verwijderen we de stobben en op een aantal delen ook de stikstofrijke bovenlaag van de grond. We werken volgens een zorgvuldig ecologisch protocol. Dit betekent dat onze ecologen eerst inventariseren welke soorten op dat moment aanwezig zijn, voordat de machines het gebied in gaan. Daarnaast maken we afspraken over de routes die de machines rijden, zodat ze zo min mogelijk kwetsbare plekken in het gebied aandoen.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ondervinden van het werkverkeer. Hinder bestaat op dit moment vooral uit geluidshinder en stof. We doen ons best de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Omdat een deel van de blauwe ATB-route langs de Paltheweg door het werkgebied loopt, zal deze m.i.v. maandag 15 oktober a.s. worden omgeleid via het fietspad. Ook geldt er nog steeds een omleiding voor de ruiterroute.

Werkzaamheden natte natuur De Sprengenberg
Ook op de Sprengenberg was het afgelopen maand een komen en gaan van mensen en machines. Er is hard gewerkt aan de natte natuurparels: Hellinghoogveen, Eendenplas en poelen. Onder het Hellinghoogveen zit een ondoorlatende laag, die ervoor zorgt dat het veen goed nat blijft. Maar het Hellinghoogveen heeft veel last van teveel aan stikstof. Dat werkt net als mest en laat grassen als pijpenstrootje harder groeien. Maar die verstikken juist de karakteristieke hoogveenvegetatie.

Om de bijzondere soorten in het gebied te behouden hebben we het veen minutieus 'opgeschoond'. Bomen en pijpenstro zijn verwijderd, greppels zijn gedempt of opgeschoond, rondom het hoogveen is geplagd en de zandweg is opgehoogd. Lees verder over deze werkzaamheden op de website van Natuurmonumenten.
 
Aanvraag omgevingsvergunning voor geluidswal
De gasten van Camping Twilhaar langs de N35 ervaren behoorlijk hinder van het geluid van deze drukke weg. Omdat de camping op grond van Staatsbosbeheer ligt, heeft de eigenaar gevraagd om geluid-reducerende maatregelen te nemen. Uit onderzoek blijkt dat een geluidswal een forse vermindering in geluid kan opleveren. Daarom is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Hellendoorn om de geluidswal aan te leggen.

Voor de aanleg van de geluidswal maken we gebruik van de grond die vrijkomt bij de werkzaamheden. Dit vrijgekomen materiaal hoeft dus niet verder afgevoerd te worden, dit scheelt aanzienlijk in het aantal vervoersbewegingen. Wel moet er extra ruimte gemaakt worden voor de geluidswal, dus zullen er bomen worden gekapt. Ook wordt een wandelpad en een parkeerplaats bij het Natuurkampeerterrein verlegd. De geluidswal komt langs de grens van camping Twilhaar te liggen aan de zuidzijde van de N35.

De verwachting is dat de werkzaamheden tussen januari 2019 en juni 2019 zullen worden uitgevoerd. Er wordt op reguliere werkdagen en gedurende normale werktijden gewerkt.

Kijk voor meer informatie op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.